mail ENGLISH  
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29 Opinions  
             
             
                   
    VERANTWOORDELIJKE    
             
 

AVG definitie
Artikel 4 sub 7 AVG:
‘Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.’

Allereerst dient te worden opgemerkt dat de ‘Verantwoordelijke’ zoals in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens is benoemd, in de AVG als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ wordt aangeduid. In het hiernavolgende zal evenwel de term ‘Verantwoordelijke’ worden aangehouden.

 
     
 

Ratio aanwijzen Verantwoordelijke
Het internet wordt gekenmerkt door een enorme hoeveelheid aan digitale apparaten en netwerken die eigendom zijn van-, worden beheerd door-, of worden gebruikt door talloze internationale partijen. Een simpele zoekvraag op internet zal worden verwerkt door diverse computers die worden beheerd door verschillende (internationale) dienstverleners. Daar waar een datalek plaatsvindt bij één van die dienstverleners zal het voor de zoekende eindgebruiker – Betrokkene - in veel gevallen onduidelijk zijn bij welke organisatie hij / zij haar claim kan indienen of haar rechten kan veiligstellen. De AVG bepaalt dat de Verantwoordelijke verantwoordelijk is voor de handelswijze van de dienstverleners – Verwerkers – die door haar worden ingeschakeld om data te verwerken. Op die wijze is voor de Betrokkene helder dat zij in geval van een geconstateerde schending van de bepalingen van de AVG de Verantwoordelijke kan aanspreken wegens de eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde Verwerkers.

 
     
 

Criterium: doel en middelen
Volgens de AVG is de Verantwoordelijke degene die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. Om het doel en de middelen vast te stellen geeft de Verantwoordelijke antwoorden op de vragen:

  • Met welk doel verzamelen wij Persoonsgegevens?
  • Op welke wijze verzamelen wij Persoonsgegevens?
  • Welke Persoonsgegevens worden door ons verzameld?
  • Waar worden de Persoonsgegevens door ons opgeslagen?
  • Welke partijen schakelen wij in voor de verwerking van Persoonsgegevens?

Degene die op grond van de bovenstaande vragen de marsroute rond de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt, zal in veel gevallen aangemerkt kunnen worden als de Verantwoordelijke.

 
     
 

Criterium: in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven
Daar waar in veel gevallen duidelijk zal zijn welke entiteit het doel en de middelen vaststelt, zal dat in enkele gevallen mogelijk niet helemaal duidelijk zijn. Gedacht kan worden aan een situatie waarbij een aantal vennootschappen is betrokken bij een concern. Mogelijk stelt formeel een dochtermaatschappij het doel en de middelen vast rond het verzamelen van Persoonsgegevens, terwijl de moedermaatschappij uiteindelijk de zeggenschap heeft over de activiteiten van het concern in het geheel. Ofschoon de moedermaatschappij niet de doel en de middelen vaststelt rond de verzameling en de verwerking van Persoonsgegevens, kan zij toch als Verantwoordelijke worden aangemerkt als degene aan wie de verwerking naar de in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven moet worden toegerekend.

 
             
             
  Update: 190717