mail ENGLISH  
           
           
  PrivacyLegal        
           
  HOME AVG - Wettekst WP-29 Opinions  
             
             
                   
    BEWAARTERMIJNEN    
             
 

Op grond van artikel 5 sub e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) dienen persoonsgegevens slechts te worden bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is (“opslagbeperking”). Wanneer er geen noodzaak meer is om de gegevens te bewaren, dan dienen deze - in het merendeel van de gevallen - vernietigd te worden. Een specifiek tijdsbepaling waarin specifieke gegevens dienen te worden verwijderd ontbreekt evenwel. Lidstaten zullen in dat kader zelfstandig


Hierna volgt een schema waarin is weergegeven wat de uitgangspunten zijn rond de bewaartermijnen in Nederland. Deze termijnen zijn beschreven in Vrijstellingsbesluit Wbp. In hoeverre deze termijnen tevens van toepassing zullen zijn onder de AVG is onduidelijk.

 
 

CATEGORIEN VAN BEWERKINGEN

OMSCHRIJVING GEGEVENS

TERMIJN

TOELICHTING

 

 

 

 

 

Lidmaatschap en begunstiging

Verenigingen, Stichtingen en Publiekrechtelijke beroepsorganisaties

betreffende hun leden of begunstigers

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Genootschappen op geestelijke grondslag

betreffende de daartoe behorende personen en hun gezinsleden of begunstigers

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap of het contact met het betrokken gezinslid is beëindigd, dan wel de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Arbeid en pensioen

Sollicitanten

betreffende personen die hebben gesolliciteerd om werkzaam te zijn in dienst van of ten behoeve van de verantwoordelijke

4 weken

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Arbeidsbemiddeling

betreffende personen die beschikbaar zijn voor arbeidsbemiddeling

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene, en in ieder geval uiterlijk twee jaren na de dag van inschrijving dan wel na de dag waarop betrokkene voor het laatst op grond van de inschrijving werkzaam is geweest, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Personeelsadministratie

betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Salarisadministratie

betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Uitkering bij ontslag

betreffende de aanspraken van personeelsleden en oud-personeelsleden van de verantwoordelijke op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de aanspraken (betreffende aanspraken van personeelsleden en oud-personeelsleden van de verantwoordelijke op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband) zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Pensioen en vervroegde uittreding

betreffende de aanspraken van personen jegens de verantwoordelijke op pensioen of uitkering in verband met vervroegde uittreding

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de aanspraken (betreffende aanspraken van personen jegens de verantwoordelijke op pensioen of uitkering in verband met vervroegde uittreding) is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Goederen en diensten

Abonnementen

betreffende abonnees van kranten, tijdschriften of andere publicaties van de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na de beëindiging van het abonnement, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Debiteuren en crediteuren

betreffende debiteuren of crediteuren van de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende vordering is voldaan, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Afnemers en leveranciers van goederen en diensten en cliënten- en gastenadministraties

betreffende afnemers, leveranciers, cliënten en gasten van de verantwoordelijke of personen die ten aanzien van levering van goederen of het verlenen van diensten tot hem in een soortgelijke relatie staan

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Huur en verhuur

verwerkingen met het oog op de huur of verhuur van roerende of onroerende zaken door de verantwoordelijke, waaronder begrepen het aanvragen en verstrekken van een huurtoeslag

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de huur is geëindigd, met dien verstande dat de gegevens met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van een huurtoeslag worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Juridische en financiële dienstverleners

verwerkingen met het oog op de juridische, onderscheidenlijk financiële dienstverlening aan cliënten van notarissen, advocaten of andere rechtshulpverleners, van gerechtsdeurwaarders voorzover het hun ambtelijke praktijk betreft, registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten en werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder verantwoordelijkheid van een financiëledienstverlener rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken, dan wel bij gebreke daarvan, uiterlijk twee jaren na de beëindiging van de behandeling van de zaak, de uitvoering van de controle of de beslechting van het geschil, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Zorg en welzijn

Individuele gezondheidszorg

verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg, als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, betreffende hun patiënten

5 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de wettelijke bewaartermijn is verstreken en bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaar na beëindiging van de behandeling.

Instellingen gezondheidszorg

verwerkingen van instellingen als bedoeld in artikel 1.1.1, van de Wet langdurige zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Zorgverzekeringswet, betreffende personen aan wie zij verblijf, verzorging en zorg verschaffen

5 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de verlening van zorg is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Kinderopvang

verwerkingen ten behoeve van het verlenen van kinderopvang, onderscheidenlijk gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.1., eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen door of vanwege de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de opvang is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Onderwijs

Leerlingen, deelnemers en studenten

verwerkingen van instellingen voor onderwijs of van andere opleidings- of trainingsinstituten betreffende hun leerlingen, deelnemers of studenten en hun docenten en begeleiders

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de studie is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Leerplicht

verwerkingen betreffende leerplichtigen ter uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerplicht is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Leerlingenvervoer

verwerkingen met het oog op het verstrekken door de verantwoordelijke van de vergoeding van de kosten verbonden aan het leerlingenvervoer, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren na afloop van het schooljaar waarop de verstrekking van de vergoeding betrekking heeft, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Overheid

Vergunning en melding

verwerkingen met het oog op het door de verantwoordelijke ingevolge een wettelijk voorschrift verlenen van vergunningen, ontheffingen of machtigingen, dan wel met het oog op een wettelijk voorgeschreven melding bij de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Decentrale belastingen

verwerkingen betreffende belastingplichtigen met het oog op de heffing of invordering van belastingen door de verantwoordelijke op grond van de Gemeentewet, de Provinciewet of de Waterschapswet, dan wel met het oog op de uitvoering door de verantwoordelijke van de Wet waardering onroerende zaken

10 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk tien jaar nadat de desbetreffende vordering is voldaan, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Reisdocumenten

verwerkingen met het oog op de afgifte door de verantwoordelijke van reisdocumenten als bedoeld in de Paspoortwet

5 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat het afgegeven reisdocument is ingeleverd of ongeldig is geworden of na het overlijden van betrokkene, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Grafrechten

verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een recht hebben op een begraafplaats

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het recht op het graf is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Naturalisatie

verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een naturalisatieverzoek hebben gedaan in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd indien de betrokkene de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen of, indien het verzoek is afgewezen, uiterlijk twee jaren na de afwijzing van het verzoek, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Naamswijziging

verwerkingen betreffende personen die bij de verantwoordelijke een verzoek om (geslachts)naamswijziging hebben gedaan

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat op het verzoek tot geslachtsnaamwijziging is beslist, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Dienstplicht

verwerkingen binnen een gemeente ter uitvoering van de Kaderwet dienstplicht door de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat betrokkene niet meer is ingeschreven voor de dienstplicht als bedoeld in de Kaderwet dienstplicht, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

 

 

 

Archieven en onderzoek

 

 

 

Archiefbestemming

verwerkingen die uitsluitend een archiefbestemming hebben

Geen termijn

De persoonsgegevens worden verwijderd zodra zij hun belang voor de archiefbestemming hebben verloren.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

verwerkingen van organisaties voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek die uitsluitend ten dienste staan van door hen te verrichten of verricht onderzoek

6 maanden

De in het derde lid onder a bedoelde persoonsgegevens, met uitzondering van geslacht, woonplaats en geboortejaar, worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de in dat lid onder c bedoelde gegevens omtrent de betrokkene zijn verkregen.

 

Beheer en beveiliging

Documentenbeheer

verwerkingen met het oog op de registratie van de ontvangst, de behandeling en de afdoening van documenten door de verantwoordelijke

5 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de betrokken gegevens werden opgenomen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Netwerksystemen

verwerkingen in verband met het aanbieden van faciliteiten of diensten op een netwerk aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat zij zijn verkregen dan wel twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd.

Computersystemen

verwerkingen die uitsluitend zijn gericht op het onderhoud, het beheer, de beveiliging, het gebruik en de goede werking van computersystemen of computerprogramma's binnen de organisatie van de verantwoordelijke

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

                                    

Communicatieapparatuur

verwerkingen in verband met het gebruik van communicatieapparatuur die ter beschikking wordt gesteld aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Toegangscontrole

verwerkingen met het oog op het geven van toegang tot gebouwen of informatiesystemen van de verantwoordelijke, dan wel onderdelen daarvan aan personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat het recht op toegang van betrokkene is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Overig intern beheer

verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 35, betreffende personen die in dienst zijn van of werkzaam zijn ten behoeve van de verantwoordelijke, uitsluitend ten dienste van het interne beheer van de betrokken organisatie

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden nadat de betrokkene de organisatie van de verantwoordelijke heeft verlaten of diens werkzaamheden ten behoeve van de organisatie heeft beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Bezoekregistratie

verwerkingen betreffende personen die de organisatie van de verantwoordelijke bezoeken of hebben bezocht

6 maanden

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk zes maanden na de datum van het bezoek, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Videocameratoezicht

verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera's

4 weken

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.

 

ICT-toepassingen

Intranet

verwerkingen binnen een besloten intranet van een verantwoordelijke betreffende personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Persoonlijke website

verwerkingen door individuele personen op hun persoonlijke website

Onmiddellijk op verzoek

De persoonsgegevens van anderen dan de verantwoordelijke worden op verzoek van de betrokkene onverwijld verwijderd.

 

Overige verwerkingen

Bezwaarschrift, klachten en gerechtelijke procedures

verwerkingen betreffende personen die een bezwaarschrift of klacht hebben ingediend bij de verantwoordelijke dan wel ten aanzien waarvan een gerechtelijke procedure aanhangig is bij een rechterlijk college

2 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Registers en lijsten

verwerkingen ten behoeve van registers of lijsten betreffende personen die over een bepaalde hoedanigheid beschikken, die voor een bepaalde hoedanigheid of prestatie in aanmerking willen komen, of die in aanmerking kunnen komen voor een benoemingsprocedure en die in verband daarmee op hun verzoek of krachtens wettelijk voorschrift in het register of op de lijst zijn opgenomen

2 jaren

De persoonsgegevens worden uit het register of van de lijst verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de betrokken hoedanigheid is vervallen, de gewenste hoedanigheid is verkregen of de gewenste prestatie is geleverd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Oud-leden en oud-leerlingen

 verwerkingen betreffende oud-leden, oud-personeelsleden, oud-leerlingen, oud-deelnemers of oud-studenten van de verantwoordelijke

Onverwijld op verzoek of overlijden

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij diens overlijden.

Communicatiebestanden

verwerkingen, anders dan bedoeld in de artikelen 3 tot en met 41, van voor communicatie benodigde gegevens

1 jaren

De persoonsgegevens worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen betrokkene en de organisatie van de verantwoordelijke is verbroken.

       

 

 

 

 

PrivacyLegal.eu - 190717